Semalt SEO gullugy bilen web ýerleşişiSEO, kesgitlemesi boýunça, Google ýaly gözleg motorlarynyň iň ýokarky ýerlerinde web sahypasyny optimizirlemek we ýerleşdirmek meselesidir. Şeýle-de bolsa, SEO taslamasyny alyp barmak we web sahypaňyzy, blogyňyzy ýa-da onlaýn dükanyňyzy üstünlikli ýerleşdirmek, onuň köp satuwynyň boljakdygyny ýa-da başdan kesgitlän taraplaryňyzy gowulaşdyrjakdygyny aňlatmaýar.

Esasy mesele, diňe bir tertipleşdirmek we SEO pul gazanmak ýa-da belli bir maksatlara ýetmek üçin döredilen SEO taslamasyny döretmekdir. Web ýerleşişiniň taslamalaryňyza goşmak üçin yzarlamak we gazanmak üçin anyk maksatlary kesgitlemelidigiňizi, ýagny monetizasiýa ýa-da beýleki maksatlara ýa-da maksatlara ýetmek üçin SEO-a ünsi jemlemelidigiňizi aýdyň görkezmeli. Onlaýn hyzmatlaryňyzy pul gazanmak ugrunda hereket etmek üçin DSD guraly durmuşa geçirmegiň esaslaryny we ýörelgelerini anyk kesgitlemäge kömek eder.

Geliň, ilki bilen seredeliň.

market „–1 Öňki bazar gözlegleri

Taslamanyň iň möhüm böleklerinden biri, ony birleşdirjek temany anyk kesgitlemekdir. Köplenç, aşa köp mazmun goşmak isleýänligiňiz sebäpli, gaty köp ýer ýa-da köp temany öz içine alýan taslama ýerine ýetirersiňiz we ahyrynda siziň üçin gaty uly. Edýän zatlaryň hemmesi, mazmunynyň hili taýdan gaty uzyn, ýöne gaty pes taslama bilen gutarmagyňyzdyr.

Şonuň üçin üstünde işlemek isleýän mowzugyňyzy kesgitlemeli, ony gowy bilmeli we hakykatdanam peýdaly mazmun bilen üpjün edip biljekdigiňizi bilmeli. Muny etmäge birnäçe gural kömek eder. Şeýle-de bolsa, has gowy maglumat almak isleseňiz, gujaklaň SEO şahsy maglumat paneli.

Başlangyç maksatlar

Temany kesgitlemekden başga-da, web sahypasy, blog ýa-da onlaýn dükan bilen näçe gitmek isleýändigiňizi göz öňünde tutup, anyk başlangyç maksatlaryňyz bolmaly. Köp web sahypalary bir kompaniýa üçin görnükli bolmak we markasyny gazanmak üçin döredilýär, beýlekileri 100% pul gazanmak üçin döredilýär, beýlekileri müşderi satyn almak kampaniýasy ýa-da beýleki kompaniýalar üçin köpçülikleýin satyn almak we beýlekiler ýaly döredilýär.

Şonuň üçin sahypany soňundan ösdürip, oňyn ewolýusiýa gazanmak üçin hiç hili tötänleýin ýa-da improwizasiýa goýmaz ýaly gowy kesgitlenen başlangyç maksatlary kesgitlemek zerurdyr.

Mikro ýa-da makro ýer

Taslama başlamazdan ozal gaty möhüm saýlaw, isleýän zadymyzyň mikro-nokada ýa-da makro-nokada işlemekdigini anyk bilmekdir. Mikro nokady saýlasak, has takyk bir temanyň üstünde işläris we şonuň üçin üstünde işlemek has aňsat bolar. Şeýle-de bolsa, makro nokatda bolşy ýaly diňleýjilerimiz we traffik mümkinçiliklerimiz bolmaz, sebäbi bu zatlar has köp gurşap alýar we geljekde giňeltmek has aňsat.

â „–2 SEO taslamasynyň çäklerini kesgitläňTaslama başlamazdan ozal başlajak taslamaňyzyň çäklendirmelerinden gaty habarly bolmaly. Näme üçin? Iki sebäbe görä, birinjiden, bu maksat bilen gözleýän maksatlaryňyz üçin hakykatdanam gyzyklanýandygyňyzy ýa-da ýokdugyňyzy bilmeli, ikinjiden, munuň bilen näderejede gidip biljekdigiňizi anyklamaly.

Köp taslamalar başlandy we 1 ýa-da 2 ýyl geçenden soň, eýeler gaty çäkli bir taslama başlandyklaryna we başgaça meýilleşdiren bolsalar, indi bu taslama has giňelip biljekdigini we beýle durgun bolmazdygyna düşünýärler. üýtgetmek mümkinçiligi ýok diýen ýaly.

Giňeltmek mümkinçilikleri

Taslamanyň çäklerini, şeýle hem ony giňeltmegiň mümkinçiliklerini bilmek möhümdir. Belli bir döwürde giňelmek mümkinçiligini bermeýän taslamalar bar, ýagny ösmegi dowam etdirip bilmersiňiz.

Şeýle-de bolsa, beýleki taslamalarda hakykatdanam şeýle giň mümkinçilikler bar, olary göz öňüne getirip bolmajak çäklere çenli giňeldip bilersiňiz. Şol sebäpden, taslamaňyz zerur wagty hakykatdanam giňelip biljekdigini ýa-da şeýle belli bir taslama boljakdygyny ýa-da giňelmeginiň hiç hili zerurlygynyň ýokdugyny bilmek möhümdir.

â „–3 SEO taslamasynyň girdejisi we monetizasiýasy

Islendik taslamanyň maksady girdeji gazanmak. Şonuň üçin bir taslama başlamazdan ozal nädip girdeji gazanjakdygyňyzy aýdyňlaşdyrmalysyňyz, ýogsam, gowy taslama bilen gutaryp bilersiňiz, köp sapar we belli, ýöne hakykatdanam nädip almalydygyny bilmeýärsiňiz.

Hakykatdanam, mahabat, abunalyk, maglumat önümleri we başgalar bilen gönüden-göni taslamany pul gazanmagyň köp usuly bar. Işlejek taslamaňyzyň görnüşine baglylykda haýsy ýoluň has laýykdygyny görmeli bolarsyňyz.

SEO taslamaňyzyň girdejililigi barada aýdanymyzda, sizi tapmaga çagyrýarys Semalt hyzmatdaş maksatnamasy : aňsatlyk bilen pul gazanmak üçin düzülen programma.

Gysga, orta we uzak möhletli girdeji

Umytsyzlyk etmezlik üçin, gysga, orta we uzak möhletleýin girdejiligini bilmek möhümdir. Sebäbi köp taslamalar gysga möhletde pul gazanyp biler, ýöne gysga möhletde hiç hili girdeji getirip bilmeýän we girdeji gazanmak üçin has köp wagt gerek boljak käbirleri bar.

Muny göz öňünde tutmasaňyz, gysga ýa-da orta möhletde netijeleri görmezlik umydy sizi umydyňyzy ýitirip, synanyşmakdan ýüz öwürip biler. Şol sebäpli gysga, orta we uzak möhletde taslamaňyzyň haýsy girdejilidigini gaty gowy bilmeli bolarsyňyz.

Temany öwrenmek

Web taslamanyňyzyň üstünde durjak temany jikme-jik seljerseňiz gowy bolar. Gözleglere başlamazdan ozal, bu ugurdaky islendik gözlegiň ýa-da derňewiň iň möhüm nokatlaryny size goýýaryn:
Mazmunyňyzyň hersine hakykatdanam baha goşýan dogry açar sözleri nyşana almak üçin has gowy SEO guralyny ulanyň SEO şahsy maglumat paneli.

â „–4 Sahypadaky SEO-ny gözden geçirmek we durmuşa geçirmek

Gowy kesgitlenen web sahypasynyň arhitekturasyna eýe bolmak gaty möhümdir. Gowy kesgitlenende, iki tarapy göz öňünde tutýaryn. Bir tarapdan, URL-leriň gurluşy, beýleki tarapdan, webiň ergonomikasy. Bu agaç gurluşyny käbir ýerleri beýlekiler bilen baglanyşdyrýan garyşyk gurluşa öwürmek üçin gowy içerki baglanyşykdan başga-da, gaty iýerarhiki gurluşy bolan (has uly kategoriýalara bölünen agaç gurluşyny pikir ediň) web sahypasy bolmaly. internetde.

Onlyöne diňe bu däl. Ulanyjy üçin gowy ulanylyş hem bolmaly. .Agny, diňe bir gowy gurluşyň bolmagy peýdaly bolman, eýsem ulanyjy aňsatlyk bilen öz ýoluny tapmagy başarmalydyr. Ulanyjyny kynlaşdyrsaňyz, web sahypaňyzy terk etmegiň derejesi gaty ýokary bolar.

Uzyn guýrukly açar sözleriň girdejiligi

Uzyn guýrukly açar sözler has uzyn we aýratyn açar sözler. Bu açar sözler köplenç gaty uzyn hasaplanýar we gözleg mukdary pes bolýar. Şeýle-de bolsa, bu gözlegler şeýle uzyn we kesgitli welin, gözleýän az sanly ulanyjy bu önümleri we hyzmatlary satyn almak ýa-da tölemek bilen gyzyklanýar, şonuň üçin olar örän täsirli.

Şol sebäpli uzyn guýrukly açar sözleriň gowy toplumynyň üstünde işlemek maddy taýdan gaty gyzykly bolup biler, sebäbi biriniň üstünde işlemek gaty az pul aňladyp biler, ýöne 100-de işlemek eýýäm üýtgeşiklik döredip biler.

Sahypa optimizasiýasy

Giriş sahypasy, ulanyjynyň gözleg motorlaryndan maglumat aljak sahypasydyr. Bular önümleriňizi ýa-da hyzmatlaryňyzy görjek sahypalar. Şonuň üçin olary gaty gowy optimizirlemeli bolarsyňyz.

Bu sahypalarda "sahypadaky" SEO optimizasiýasy (Google-da gowy bolar ýaly) bilen satuw ýa-da ulanyjy hereketlerini köpeltmek üçin optimizasiýa arasynda deňagramlylyk bolmaly. Diňe gözleg motoryny göçürip almaklyga ünsi jemlemek ýalňyşlyk, sebäbi ahyrsoňy öwrülişikler bilen gyzyklanýarsyňyz.

Page „–5 Sahypadan daşary SEO-ny gözden geçirmek we durmuşa geçirmek

Baglanyşyk gurluşygy gaty möhümdir we umumy açar sözleriň üstünde işleýän wagtyňyz diňe bir möhüm bolman, eýsem belli ýa-da uzyn guýrukly açar sözler boýunça tertipleşdirmek isläniňizde hem möhümdir. Baglanyşyk gurmagy ýatdan çykarýarsyňyz, bu uly ýalňyşlyk.

Şol sebäpli URL-leriň baglanyşyk binasynda, beýleki tarapdan bolsa uzyn guýrukly açar sözleriň işleýän mazmuny bolan bölümleri öz içine alýan kategoriýalarda işlemek möhümdir.

â „- 6 Ulanyjy tejribesini gözden geçiriň we gowulandyryňUlanyjy tejribesi SEO-da barha möhümleşýän ölçegleriň biridir. Şonuň üçin ulanyjy ölçegleriňizi gowulandyrmak üçin köp işlemeli we bu, ýetmek isleýän maksatlaryňyza görä web sahypasyny optimizirlemek we ulanyjylara gözleýän zadyny bermek arkaly amala aşyrylýar.

Ulanyjy sahypaňyza gelip, arzan mebel tapyp bilmese, sahypaňyz "arzan mebel" ýaly gözleg bilen ýerleşdirilse, size hiç hili peýdasy degmez.

Bu ýagdaýda web sahypaňyzda erbet ulanyjy tejribesi bolar we brauzeriň yzky düwmesine basyp gözleg motoryna gaýdyp geler we girmek üçin başga bir Google netijesini gözlär. Bu, CTR we ulanyjy ölçegleriňizi ýüklemegiň ajaýyp usulydyr.

Gowulaşan web SEO

Öňki nokatda bolşy ýaly tersini etmegi başarsaňyz, şol ulanyjy web sahypaňyzy terk etmez. Mundan başga-da, onuň ýene-de gelmegi ýa-da göni Google-da sahypaňyzy gözlemek mümkinçiligi gaty ýokary. Şeýlelik bilen, CTR-de we ulanyjy tejribesinde gazanarsyňyz, bu orta we uzak möhletleýin SEO-ny gowulaşdyrmak üçin ajaýyp bolar.

Girdejiligini ýokarlandyrmak

Web ýerleşişiňizi gowulandyrmakdan başga-da, oňat ulanyjy tejribesi girdejiligiňizi ýokarlandyrar, sebäbi ulanyjy gözleýän zadyny tapsa, satyn almak ýa-da isleýän hereketiňizi ýerine ýetirmek mümkinçiligi gaty ýokary.

Netije: mazmuny ýerleşdirip pul gazanyp başlaň

SEO etmek aňsat däl zat. Mundan başga-da, nädip etmelidigini hemmeler bilmeýän wezipe. Hakykatdanam, gözleg motorlary bilen köp bilim we esasanam köp ýyllyk tejribe we synag gerek.

Şeýle-de bolsa, SEO etmegi we gözleg motorlarynda açar sözleri ýerleşdirmegi bilýänleriň hemmesi monetizasiýa ýa-da taslamalarynyň maksatlaryna ýetmek üçin gowy SEO nädip etmelidigini bilenok.

Bu has köp meýilnamalaşdyrmagy, taslamalary içgin öwrenmegi we ilkinji nobatda her taslamanyň beýlekilerden düýpgöter tapawutlydygyny bilmegi talap edýär. Kiçijikden başlap, ýoluňy dowam etdirmek iň gowusy, ýöne elmydama ynam bilen. Beýleki tarapdan, ýaly birmeňzeş gurallary kabul etmek bilen DSD guralyahyrynda, görnüşinden has aňsatdygyna göz ýetirersiňiz.


mass gmail